Начало Политика Медицински университет в Перник

Медицински университет в Перник

418

Кметът на Община Перник д-р Вяра Церовска получи подкрепата на Общинския съвет за разкриване на филиал в структурата на Медицинския университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в града ни. Предвижда се в него да се обучават кадри по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ с придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Обучението ще се води в учебни зали в МБАЛ „Рахила Ангелова“. Практиката студентите ще провеждат в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на община Перник. Основни бази за обучение ще бъдат специализираните отделения на МБАЛ „Рахила Ангелова“, които са акредитирани за обучение на студенти и разполагат с висококвалифициран персонал и диагностично лечебно оборудване.
С откриването на филиал в Перник на варненския медицински университет ще се осигурят нови възможности за подготовка на висококвалифицирани специалисти за здравната система, както и подкрепа на регионалните приоритети и политики, пише в мотивите си до ОбС кметът Вяра Церовска. Като аргумент за искането си тя посочва още демографския срив и застаряването на населението, което води до по-големи нужди от медико-социални грижи. Освен това се наблюдава засилен интерес за обучение на здравни кадри.
Медицинския университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“- има потенциал да отговори на търсенето на пазара на труда и дългогодишен опит в подготовката на медицински сестри
Съществува реална необходимост и обществена потребност от създаване на квалифицирани професионални здравни кадри на място, които да се включат в здравното и социално обслужване на населението в община Перник.

Избори 2021
Decorr