Начало Перник Общество Най-добрия бюджет до сега предложи Община Перник

Най-добрия бюджет до сега предложи Община Перник

65

При голям обществен интерес премина обсъждането на проектобюджета на Община Перник за 2019 г.
„Перник е една от общините в лошо финансово състояние и изпълняваща план за финансово оздравяване. Основната цел на проекта на бюджета за 2019 г. е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи“, заяви кметът Вяра Церовска.

Проектът за 2019 с преходни остатъци е в размер на 65 740 345 лв., от които 37 115 060 лв. – държавни приходи и 28 625 285 лв.- местни приходи. През 2019 г. от бюджета на Община Перник са определени 1 457 107 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности.
По думите на кмета Инвестиционната програма на Общината за тази година е в размер на 48 951 233 лв., от които 592 800лв. са целеви средства, 5 163 408 лв. са планирани със собствени средства и 43 195 025 лв. ще се финансират с други източници.
„През тази година сме се възползвали от предоставената възможност, съгласно чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България да трансформираме част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. За целта сме определили средства в размер на 600 000 лв“, сподели Вяра Церовска.
През бюджетната 2019г. са отделени средства за:
– Увеличение на основните заплати в Здравеопазването- основната заплата става 620 лв.
– Чувствително са увеличени началните заплати в образованието;
– Планирано е увеличение на заплататите в общинската администрация – не са актуализирани от 2015 г.
-Увеличени са средствата за „Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация» ЕООД
– Предоставяне на 11 000 лв. за закупуване на стерилизатор за очно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение «Рахила Ангелова»
– Предоставяне на 300 000 лв. за спортни дейности и подпомагане на спортните клубове;
– Увеличаване на средствата за капиталови обекти с 2 300 000 лв. Очакваме и финансиране по Европейски програми и други финансови източници.
– Продължава да се подпомага дейността на Съюза на инвалидите и Клубовете на пенсионерите.
– Съфинансира се изпълнението на основния проект от Инвестиционната програма на общината- Интегриран градски транспорт с 2 200 000 лв. за 2019 г.
„Основните приоритети при съставянето на бюджета на Община Перник за 2019 година са свързани с – повишаване ефективността от публичните разходи; увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги; продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, с цел подобряване на транспортния трафик; подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини; поддържане на чистотата, уличното осветление и озеленяването на града“, коментира кметът Вяра Церовска.
При съставяне проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:
• Увеличава се минималната работна заплата без включване на достатъчен ресурс в стандарта за общинската администрация;
• Общата изравнителна субсидия има малък ръст спрямо 2019 г., което не покрива увеличението на минималната заплата на заетите в местни дейности;
• Запазване обема на финансираните дейности и предоставяните услуги на населението.
• Новото в нормативната уредба е промяната в Закона за местните данъци и такси, с която се обединяват в една формула за определяне на данъка върху превозните средства, досегашният имуществен компонент и прилаганите облекчения за екологична категория, които стават екологичен компонент. Като цяло се запазват диапазоните, в които Общинският съвет с Наредбата за местните данъци и такси определя размера на данъка, но има промени в групите превозни средства. Променят се и коефициентите за година на производство на автомобила, както и коефициентът за екологична категория, който заменя досегашните данъчни облекчения и ще се определи с промените в Наредбата по чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси. С предложените промени от Община Перник в Наредбата за местните данъци и такси са направени предложения близки към най-ниските параметри и за двата компонента формиращи данъка. Изхождайки от факта, че данъка ще се повиши поради появата на екологичния компонент във формулата за изчисление сме заложили възможно най – ниските ставки определени в Закона за местните данъци и такси. Община Перник разработи вариант, с който да не увеличи чувствително данъчната тежест, и в същото време да не ограничи възможностите за очакваните от гражданите инвестиции в общинската пътна и улична мрежа.
„При изпълнение на поетите ангажименти от съгласуваната с Министерство на финансите оздравителна програма и при постигната трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, ще се възползваме от възможностите в чл.130 от Закона за публичните финанси за отпускане на допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл.130 ж, ал.1.“, посочи градоначалникът.
„Приложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на Община Перник, няма да бъдат за сметка на занижено качество или количество на предлаганите публични услуги. Целта е оптимизацията на разходите да бъде за сметка на неефективни дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината“, подчерта на обсъждането кметът Вяра Церовска .

Избори 2021
Decorr