Начало Перник Общество На Общиснки експертен съвет беше приет предварителният проект за Общ устройствен план...

На Общиснки експертен съвет беше приет предварителният проект за Общ устройствен план на град Перник

231

На Общински експертен съвет днес беше приет предварителния проект за Общ устройствен план на град Перник , обхващащ землищата на – Перник, Батановци и селата Драгичево, Дивотино, Студена, Рударци, Ярджиловци, Зидарци, Кладница, Мещица, Люлин, Кралев дол, Големо Бучино, Богданов дол, Расник, Витановци, Боснек, Селищен дол, Лесковец, Радуй, Вискяр Чуйпетлово и Планиница. На срещата присъства кметът Вяра Церовска и зам. –кметът Владислав Караилиев, проектантът арх. Светослав Спасов, представители на институции, експлоатационните дружества и общинската администрация.
„Преобладаващата селищна структура на Община Перник е компактната. Някои населени места притежават линеарна такава, обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни пътища, които са градообразуващи фактори. Освен това, характерно за някои населени места на територията на общината, включително и на общинския център е дисперсната структура – разпокъсана територия, разделена на квартали или махали и намиращи се на сериозно разстояние една от друга. Освен дистанцията се наблюдава и разделяне на тези жилищни територии с производствени, нарушени или съществено важни национални комуникационни трасета на автомобилния и железопътния транспорт. Тези фактори възпрепятстват обвързаността на жилищните структури с централните територии на населените места, както и обособяването на компактни урбанистични единици“, коментира при представянето проектантът арх. Светослав Спасов.
Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на устойчиво развитие. В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени настъпили в социално – икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране, които следва да отчитат:
• качествено нови условия в развитието на различните видове среди – нормативно – правна, икономическа, социална, информационна, устройствена;
• равнопоставеност във формите на собственост;
• различни подходи при определяне цените на поземлените ресурси с използване на пазарните критерии за търсенето и прилагането;
• възможности за инвестиционна инициатива и еднакви условия и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес.

„Общият устройствен план е съобразен с даденостите на региона и представлява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и предвижда там да се развива главно туризъм“, посочи арх Спасов.
По думите на експертите, предстои да се оформи окончателния вариант на Общия устройствен план по забележките нанесени в протокола.