Начало Политика На 5 февруари са консултациите в Перник за предстоящите парламентарни избори

На 5 февруари са консултациите в Перник за предстоящите парламентарни избори

80

На 5 февруари 2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Струма“, намираща се партерния етаж на Областна администрация – Перник, ще бъдат проведени консултациите с областния управител и представители на политически партии за определяне състава на РИК.
Съгласно Решение №1966-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК, съставът на РИК за изборни райони до 9 мандата включително (какъвто е 14 Пернишки район) следа да има 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, а именно:
за ПП ГЕРБ – 5 членове;
за коалиция „БСП за България“ – 4 членове;
за ПП „ДПС” – 2 членове;
за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ – 1 член;
за ПП „Воля“ – 1 член.
Извън този брой, коалиция „Демократична България – Обединение“ има право на 1 член.
В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на РИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК (в случая това е партия ГЕРБ) и РИК става 15 членове.

Изисквания към членовете на Районните избирателни комисии:
За членове на РИК се назначават лица, които:
а) са български граждани;
б) са навършили 18 години;
в) не са поставени под запрещение;
г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателната отговорност за умишлено престъпление;
е) владеят български език;
ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

 1. Обстоятелствата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ се установяват с декларация – Приложение №23-НС от изборните книжа, а по буква „ж“ – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).
 2. На основание §32, ал.2 и ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн. ДВ, бр. 41 от 2007 г.), във връзка с §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр., 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно – квалификационна степен „специалист по ….“ до 25.05.2007 г. – влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.)
 3. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.
  Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването й с решение на ЦИК – от 13.02.2021 г. до 18.04.2021 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.). При провеждане на консултациите на 05.02.2021 г. за състава на РИК за област Перник, партиите и коалициите е необходимо да представят:
  Писмено предложение за състав на РИК, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в Комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалиция, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответаната партия или коалиция;
  Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  Предложение на партиите и коалиците за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на Комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №23-НС от изборните книжа)
Сподели
Предишна статияПерник отдаде почит към жертвите на комунистическия режим
Следваща статияПроблемите на с. Кладница с боклука продължават