Начало Перник Общество Нови ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19 в Перник

Нови ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19 в Перник

171

З А П О В Е Д
№ РД – 01-103/12.03.2021 г.
На основание чл. 94а, ал. 1 и ал.2 от Закона за лечебните заведения (ДВ Обн. бр.62
от 09 Юли 1999 г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021 г.), чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закон
за здравето (ДВ Обн. бр.70 от 10 Август 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29
Декември 2020 г.) във връзка с Решение №72 на Министерски съвет от 26 януари 2021
г. за удължаване на срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май
2020 г. извънредна епидемична обстановка и писмо рег. №16-00-26/04.03.2021 г. на
Министъра на здравеопазването, поради значително покачване заболеваемостта от
COVID-19 в област Перник, след взето Решение на Областния кризисен щаб от
11.03.2021 г. и съгласуване с главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам задължителни противоепидемични мерки на територията на област
Перник, както следва:

 1. Въвеждам задължително изискване за носене на предпазни маски за лице на
  открити обществени места при струпване на хора, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021
  г.
 2. Въвеждам обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от V до
  XII клас за учебните заведения на територията на град Перник, считано от 15.03.2021 г.
  до 26.03.2021 г.
 3. Преустановявам провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в
  лечебните заведения за болнична медицинска помощ, считано от 15.03.2021 г. до
  26.03.2021 г.
 4. В заведения за общественото хранене:
  4.1. Между столовете към отделните маси да има отстояние от не по-малко от 2 м.
  4.2. На маса да се допускат не повече от 6 клиента;
  4.3. Персоналът да работи със защитна маска, която да покрива изцяло носа и устата;
  4.4. В санитарните възли за бъдат поставени течен сапун, еднократни кърпи /сешоар/
  и дезинфектант за ръце.
  4.5. След всяка смяна на клиентите да се извършва дезинфекция на масите;
  4.6. Да се извършва четирикратна цялостна дезинфекция на помещенията;
  4.7. Посещенията в заведенията да бъдат ограничени от 6.00 до 23.00 ч.
 5. Във връзка с провеждане на предизборните кампании:5.1. При провеждането на срещите и мероприятията на закрито в зала да се използва
  30% от капацитета на помещението, в което се провеждат. Задължително да се носи
  защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
  5.2. При провеждането на срещите и мероприятията на открито задължително да се
  спазва дистанция от 1.5 м. Задължително да се носи защитна маска за лице за еднократна
  или многократна употреба
 6. В големи търговски вериги за хранителни стоки:
  6.1. Да не се допуска струпване на хора пред магазините, като между чакащите да се
  спазва дистанция от 1.5 м;
  6.2 В търговските вериги да се допускат само клиенти с колички;
  6.3. След всеки клиент количките да се дезинфекцират като не се допуска смесване на
  дезинфекцирани и недезинфекцирани колички;
  6.4. Допустимият брой посетители в обекта да бъде не повече от 1 човек на 4 кв. м от
  търговската площ в търговската зала;
  6.5. Да се измерва телесната температура на персонала и всеки клиент, влизащ в
  магазина;
  6.6. Да се създаде режим на движение вътре в обектите, клиентите да се движат в една
  посока и да не се пресичат. Да се следи за спазване на дистанция от 1.5 м;
 7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на
  съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите
  си.
  7.1. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа
  работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки на
  работните помещения в т.ч: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за
  спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция от
  1.5 м и недопускане на служители или външни лица с прояви на респираторна
  симптоматика.
  II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Перник.
  III. Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на:
  1.1. Мерките по т.1 – Общински администрации по териториална компетентност, РЗИ –
  Перник
  1.2. Мерките по т.2 – РУО – Перник и РЗИ – Перник
  1.3. Мерките по т.3 – РЗИ – Перник
  1.4. Мерките по т.4 и т.6 – ОДБХ – Перник и ОД на МВР – Перник
  1.5. Мерките по т.5 – Общински администрации по териториална компетентност
  IV. Настоящата заповед да се съобщи на: Областния управител на област Перник,
  кметовете на общини, ръководителите на лечебните заведения за болнична и
  извънболнична помощ, ОД на МВР – Перник, ОДБХ – Перник за сведение и изпълнение.
  V. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет
  страницата на РЗИ – Перник пред Административен съд – Перник по реда на
  Административно-процесуалния кодекс. На основание чл.63, ал.11 от Закона за здравето
  настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.