Начало Политика Парламентът създаде комисия „Антикорупция“

Парламентът създаде комисия „Антикорупция“

43

Парламентът създаде Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която ще контролира лицата, заемащи висши публични длъжности.
Предвижда се Комисията да е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, който се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима други членове, които ще се избират от Народното събрание. Мандатът на Комисията ще е шест години. Дейността й се подпомага от администрация, която включва и териториалните й звена, които са със статут на дирекции.
За председател ще се избира български гражданин с високи професионални и нравствени качества, който има висше юридическо образование и най-малко 10 години юридически стаж. За заместник-председател ще се изисква висше юридическо или икономическо образование, степен „магистър“ и най-малко 5 години стаж по специалността, а за членовете на Комисията – висше образование, степен „магистър“ и най-малко 5 години професионален стаж.