Начало Политика Прокуратурата поиска от КЕВР да потърси наказателна отговорност от „Топлофикация-Перник“

Прокуратурата поиска от КЕВР да потърси наказателна отговорност от „Топлофикация-Перник“

57

Върховна административна прокуратура (ВАП) е образувала преписка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прецени предпоставките за налагане на предвидената административнонаказателна отговорност по отношение на „Топлофикация –Перник“ АД, в изпълнение на възложена контролно-санкционна власт.
Във връзка с авария на 7 май т.г. на шламохранилище на „Топлофикация – Перник“ АД – сгуроотвал „7-ми септември“ и пропуск на вода от дигата, ВАП възложи проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
В хода на проверката е констатирано неизпълнение на показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник” на потребители в град Перник. Показателите за качество са приети от КЕВР, а Общите условия са неразделна част от издадената лицензия на „Топлофикация – Перник“ АД и също са одобрени от Комисията с решение, което представлява общ административен акт.
След проверка на КЕВР, предвид направените констатации, и на основание на Закона за енергетиката /ЗЕ/, с Констативен протокол са дадени задължителни предписания на „Топлофикация – Перник“ АД.
Според чл. 206 от ЗЕ на енергийно предприятие, което наруши разпоредби на този закон, на подзаконови нормативни актове по прилагането му, контролът за изпълнението на които е възложен на Комисията, на общи или индивидуални административни актове на Комисията, правнообвързващи решения на АСРЕ или условията на издадената му лицензия, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв. с издаване на наказателно постановление от председателя на Комисията или от упълномощено от Комисията длъжностно лице.
Сред материалите, получени във ВАП, не се съдържа информация за наложена санкция.
Поради изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, ВАП ангажира председателя на КЕВР да упражни правомощията си по отношение на „Топлофикация – Перник“ АД.
ВАП изиска да бъде своевременно уведомена за взетите решение и извършените от КЕВР действия.

Източник: http://www.desant.net/