Начало Перник Общество Стартира кампанията за подаване на заявления за саниране на многфамилни жилищни сгради

Стартира кампанията за подаване на заявления за саниране на многфамилни жилищни сгради

914

Община Перник стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Перник по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
В рамките на Програма се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
Заявления за интерес и финансова помощ се приемат от днес – 15.03.2018 г. до 15.05.2018 г.
Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост.
Допустими за енергийно обновяване са:
– многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
– сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Перник;
– многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
– многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
– При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за архитектурния ансамбъл като цяло.
Мерките, които ще се финансират са:
•Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
•Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
•Мерки за енергийна ефективност:
– топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата;
– изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели;
– ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.
Повече информация за програмата можете да намерите на сайта на Община Перник.

Избори 2021
Decorr