Начало Перник Шофьорът на автобуса-ковчег с акт за превишен брой превозвани пътници

Шофьорът на автобуса-ковчег с акт за превишен брой превозвани пътници

80
ÃÊÏÏ Êàïèòàí Àíäðååâî (27 àïðèë 2015) Ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà è ñúîáùåíèÿòà Èâàéëî Ìàðêîâñêè ïðèñúñòâà íà âíåçàïíà ïðîâåðêà çà íåðåãëàìåíòèðàíè ïðåâîçè íà õîðà ïðåç ÃÊÏÏ Êàïèòàí Àíäðååâî ðàíî òàçè ñóòðèí. Áÿõà ïðîâåðåíè 47 àâòîáóñà è ñúñòàâåíè 15 àêòà çà íàðóøåíèÿ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Íèêè Ìàòàíîâ

Приключи незабавната проверка, разпоредена от министър Ивайло Московски, по повод възникналия днес пътен инцидент между автобус и камион в района на с. Микре, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира, че са проверени и двете фирми – собственици на катастрофиралите камион и автобус. Те притежават всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на обществен и товарен превоз, съобщават от транспортното министерство.

Фирмата собственик на камиона е „Камаджиев-Милк“ ЕООД, а на автобуса -„ВИ- ЕМ“ ЕООД. На „ВИ-ЕМ ЕООД“ е правена комплексна проверка в края на 2016 г., от която не са констатирани нарушения. Водачите на камиона и на автобуса са притежавали всички необходими документи за упражняваната от тях професия – професионална компетентност и квалификации, психотест, стаж и др. Към момента инспекторите на ИА „Автомобилна администрация“ все още нямат достъп до автобуса, за да установят редовността на тахошайбата, пътните листове, застраховките и други. В хода на проверката е установено, че фирмата превозвач на автобуса не е подала заявка за случаен превоз, съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба 33, от което следва Акт за административно нарушение съгласно чл.105 от ЗАП, финансова глоба в размер на 200 лв.

Преди месец на същия водач е съставен акт за претоварване, тъй като е превозвал двама човека повече. По отношение на фирмата собственик на камиона, „Камаджиев-Милк“ ЕООД, не са констатирани нарушения.

Източник – novini.bg

Избори 2021
Decorr